Bekijk onze producten

De meeste keus en de laagste prijs voor al uw lijmwerk! Diverse apparaturen beschikbaar!

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Binnen 2 werkdagen zullen wij uw vragen beantwoorden.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lijmpartner bv

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2. Aanbiedingen, opdrachten

2.1 Onze aanbiedingen dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden door ons steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen vijf werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
2.2 Opgave van prijzen, leveringstermijnen, voorraden en dergelijke vervat in niet tot per individueel gerichte doch algemene aanbiedingen, zijn slechts indicatief en binden ons niet.
2.3 In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen veertien dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen en exclusief kosten van vervoer, verzekering, montage en inwerkingstelling. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende faktoren, welke ook.
3.2 Wij zijn bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van prijsbepalende faktoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar.
3.3 Voor orders beneden EUR. 100,- wordt EUR. 10,- aan kleine orderkosten, benevens de verzendkosten, in rekening gebracht.

4. Levering en risico; afnameplicht

4.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de goederen moeten worden geleverd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken na een schriftelijke ingebrekestelling. Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
4.2 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van onze verplichtingen noodzakelijke gegevens aan ons ter beschikking zijn gesteld, alle voor deze uitvoering noodzakelijke vergunningen/formaliteiten door onze wederpartij zijn verkregen, vervuld of medegedeeld, en de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht dient te geschieden, is ontvangen. De levertijd wordt verlengd met de periode, gedurende waarin wij onze prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in artikel 11 ter nakoming zijn verhinderd.
4.3 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af ons magazijn (EX WORKS, Incoterms 1990). De goederen worden geacht te zijn geleverd en het risico terzake van deze goederen gaat op onze wederpartij over:
- zodra de goederen zich bevinden in het transportmiddel, ook wanneer wij voor transport zorgdragen;
- wanneer medewerking door onze wederpartij als bedoeld in het volgende lid onder b. wordt (geacht te zijn) geweigerd.
Indien en voorzover levering franco is overeengekomen binnen het grondgebied in Europa van de landen behorende tot de E.G. en de E.V.A. zijn de goederen tegen normaal transportrisico verzekerd, onder uitsluiting van molest of andere buitengewone risico's. De risico-overgang als vorenomschreven blijft evenwel steeds onverminderd van kracht.
4.4 Onze wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen. Deze medewerking wordt geacht te zijn geweigerd:
a. wanneer wij voor vervoer zorgdragen, indien de goederen aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden, doch zulks onmogelijk is gebleken;
b. indien onze wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer de goederen op de daartoe afgesproken datum niet door of vanwege hem worden afgehaald.
In deze gevallen geraakt onze wederpartij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Al onze kosten voortvloeiende uit deze weigering, komen voor rekening van onze wederpartij, zulks onverminderd onze overige rechten terzake van de tekortkoming. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk ook begrepen een redelijke vergoeding voor vervoer, bewaring en opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

5.Koop op proef

5.1 Van een koop op proef is sprake indien partijen zijn overeengekomen dat de koop wordt afgesloten onder de voorwaarde dat onze wederpartij de hem op proef geleverde goederen inderdaad wenst te kopen. Indien een dergelijke proeflevering is overeengekomen, is onze wederpartij gehouden de op proef geleverde goederen op zijn kosten voor de duur van de proeflevering te verzekeren tegen de risico's van beschadiging, verlies of diefstal.
5.2 Onze wederpartij dient binnen 21 kalenderdagen na aflevering van de op proef geleverde goederen aan ons te kennen te geven of hij de goederen wenst te kopen. Indien onze wederpartij niet binnen 21 kalenderdagen de op proef geleverde goederen heeft geretourneerd wordt hij geacht de goederen te hebben gekocht en wel met ingang van de dag van aflevering hiervan. Indien onze wederpartij de goederen heeft geretourneerd zullen wij onze wederpartij crediteren voor het bedrag van aldus geretourneerde goederen, mits in onbeschadigde staat en, indien het gaat om verbruiksgoederen, in een onaangebroken en oorspronkelijke verpakking.

6. Afroep

6.1 Ingeval levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij de goederen leveren uiterlijk 30 werkdagen na de dag waarop deze zijn afgeroepen.
6.2 Zijn afroeptermijnen overeengekomen, dan wordt ingeval van niet-tijdige afroep, de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn met 10 werkdagen verlengd.
6.3 Onze wederpartij is verplicht tot afroep. Bij gebreke van overeengekomen afroep hebben wij het recht om, na ingebrekestelling, de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, in ons magazijn of elders op te (doen) slaan, danwel deze voor diens rekening te verkopen, onverminderd onze overige rechten terzake van de tekortkoming van onze wederpartij. Door zodanige opslag worden goederen geacht te zijn geleverd.

7. Betaling

7.1 De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 30 dagen na faktuurdatum. Wij zijn gerechtigd tot het afzonderlijk faktureren van deelleveringen. Verrekening door onze wederpartij is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.
7.2 Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege onze wederpartij is ontvangen, hebben wij het recht over het faktuurbedrag vanaf de vervaldag een rente ad 1¼% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toegekomen rechten terzake. Voorts zijn wij gerechtigd, voor zover levering onder enige met onze wederpartij gesloten overeenkomst nog niet heeft plaats gevonden, deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde termijn uit dan zijn wij naar keuze gerechtigd de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd ons recht op schadevergoeding.
7.3 Alle gerechtelijke en buitengerechterlijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van onze wederpartij. De buitengerechterlijke kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR. 250,-, een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.
7.4 Betaling dient zonder enige aftrek plaats te vinden ten kantore van ons, op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland, dan wel op een andere door ons aangegeven wijze.
7.5 Door onze wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare vorderen terzake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare faktuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt onze wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere (faktuur-)vordering.
7.6 Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat onze vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn, en dat wij daarop ongehinderd en zonder moeite verhaal zullen kunnen nemen. Indien de zekerheidsstelling wordt geweigerd, zijn wij gerechtigd de (verdere) nakoming van onze verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten. Indien zekerheidsstelling wordt verlangd, wordt de leveringstermijn opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

8. Faillissementen etc.

8.1 Indien onze wederpartij niet, iet behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van onze wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt onze wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtig onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is onze wederpartij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is onze wederpartij wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.
9.2 Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en onze wederpartij in verzuim is c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat hij in verzuim zal geraken, kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. Onze wederpartij verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen.
9.3 Onze wederpartij is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is onze wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in plaats van de betrokken goederen. Onze wederpartij is voorts verplicht deze goederen als zodanig afgescheiden te houden van andere goederen, alsook de daarop aangebrachte merken en/of tekens aangebracht te (doen) houden.
In geval van niet-inachtneming door onze wederpartij van diens uit dit artikellid voortvloeiende verplichtingen wordt door hem per overtreding een direct opeisbare boete ter grootte van EUR 10.000,- verschuldigd. Deze boete geldt naast de eventuele plicht tot schadevergoeding. Ieder exemplaar waarvan vorenbedoelde merken en/of tekens zijn verwijderd, geldt in dit verband als zelfstandige overtreding.
9.4 Onze wederpartij is gehouden om iedere derde die op door ons geleverde goederen vallend onder ons eigendomsvoorbehoud, beslag wil leggen, danwel diens bewindvoerder of curator, terstond schriftelijk mede te delen, met een afschrift daarvan aan ons, dat wij eigenaar van die goederen zijn. Zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van EUR 5.000,-, of indien hoger, van het oorspronkelijke faktuurbedrag van de goederen waarvan wij ten gevolge van zodanig beslag, surséance van betaling of faillissement, de eigendom (zouden kunnen) verliezen. Deze boete geldt naast de eventuele plicht tot schadevergoeding.

10. Tekortkomingen; garantie

10.1 Onze wederpartij is gehouden om leveringen na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen in hoeveelheid, afwijkingen in specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 8 kalenderdagen na ontdekking aan ons te melden. De melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming. De datum van de faktuur en het faktuurnummer dienen daarbij vermeld te worden. Bovendien dienen wij in de gelegenheid te worden gesteld de geleverde goederen in originele staat en verpakking te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn ontdekt hadden kunnen worden.
10.2 Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 6 maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk (onder vermelding van faktuurdatum en –nummer) zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten onzerzijds aan ons toegerekend kunnen worden, door ons kosteloos ongedaan gemaakt door – naar onze keuze – herstel en/of vervanging.
10.3 Het terugzenden van afgeleverde goederen kan slechts plaatsvinden na onze voorafgaande toestemming en dient te geschieden volgens door ons te geven (transport-) instructies. De retourzending dient vergezeld te gaan van de schriftelijke melding met betrekking tot de door onze wederpartij gestelde tekortkoming. Retourzendingen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming behoeven door ons niet te worden aanvaard. Indien wij in een dergelijk geval teruggezonden goederen toch in ontvangst nemen, dan worden de teruggezonden goederen voor rekening en risico van onze wederpartij opgeslagen en ter zijner beschikking gehouden.Toestemming tot terugzenden resp. in ontvangstname van de goederen door ons betekent nimmer dat wij erkennen dat de door onze wederpartij gestelde tekortkoming zich voordoet.
10.4 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 2 bedoeld en wij na herhaalde pogingen daartoe er niet in slagen de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is onze wederpartij tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
10.5 Onze wederpartij dient aan ons te vergoeden de kosten tengevolge van ongegronde reclames.
10.6 Een beroep op enige tekortkoming geeft aan onze wederpartij niet het recht zijn betalingen op te schorten.
10.7 Indien onze wederpartij zonder onze voorafgaande toestemming werkzaamheden aan de geleverde goederen verricht resp. doet verrichten, vervalt het recht van onze wederpartij zich op tekortkomingen in het geleverde te beroepen.

11. Overmacht

11.1 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer-, of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.
11.2 Indien zich een situatie als in lid 1 bedoeld voordoet hebben zijn wij gerechtigd de nakoming op te schorten dan wel, naar onze keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat wij terzake tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12. Veiligheid; onderdelen en materialen

12.1 Onze wederpartij dient bij het gebruik van enig hem door ons geleverd apparaat of machine slechts gebruik te maken van het materiaal – zoals bevestigingsmiddelen, omsnoerings- en bundelmateriaal – dat wij onze wederpartij schriftelijk hebben aanbevolen als zijnde geschikt voor gebruik in de door ons geleverde machine of het door ons geleverde apparaat. In geval van reparatie resp. vervanging van onderdelen van een door ons geleverde machine of apparaat dient onze wederpartij slechts gebruik te maken van onderdelen die hem door ons schriftelijk zijn aanbevolen als geschikt voor de machine of het apparaat in kwestie. Voorts dient onze wederpartij in geval van dergelijke werkzaamheden de in het tweede lid van dit artikel bedoelde gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Indien onze wederpartij zich niet aan zijn hiervoor omschreven verplichtingen houdt, zijn wij bevoegd onze wederpartij uit te sluiten van levering van onderdelen als bedoeld. Indien onze wederpartij de vooromschreven verplichtingen niet in acht heeft genomen en gebruik heeft gemaakt van andere dan de door ons als geschikt aanbevolen materialen en/of onderdelen en onze wederpartij ons aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met gebruik van een door ons geleverde machine of apparaat, dient onze wederpartij te bewijzen dat de oorzaak van de schade gelegen is in een gebrek in de door ons geleverde goederen en niet in het verboden gebruik van andere dan de door ons als geschikt aanbevolen materialen of onderdelen.
12.2 Onze wederpartij dient de door ons verstrekte gebruiksaanwijzingen resp. veiligheids-voorschriften na te leven en zijn werknemers en andere derden dien van de zaken gebruik maken, dienomtrent te informeren. Onze wederpartij zal zorg dragen voor vertaling van de door ons verstrekte gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften opdat werknemers en andere derden daarvan kunnen kennisnemen, derhalve met name wanneer de door ons verstrekte tekst niet in het Nederlands is gesteld of deze in een taal is gesteld die betrokkenen niet (goed) meester zijn. Onze wederpartij dient voorts de door de bevoegde autoriteiten ter zake gestelde voorschriften na te leven resp. op de naleving daarvan toe te zien.
12.3 Ingeval onze wederpartij door ons geleverde zaken doorlevert dient hij met zijn afnemer overeen te komen dat deze afnemer de in leden 1 en 2 van dit artikel omschreven verplichtingen zal inachtnemen en dient onze wederpartij er zorg voor te dragen dat de door ons verstrekte gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften eveneens aan deze afnemer ter hand worden gesteld.
12.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn wij nimmer aansprakelijk voor letselschade indien onze wederpartij in strijd heeft gehandeld met zijn hiervoor onder 12.1 tot en met 12.3 genoemde verplichtingen. Onze wederpartij dient ons bovendien te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers en andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de hiervoor onder 12.1 tot en met 12.3 bedoelde gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften.

13. Retentierecht

13.1 Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens onze wederpartij onder ons hebben, onder ons te houden totdat onze wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.

14. Vrijwaring

Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden geldt, voor zover dwingrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende:
14.1 Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan onze wederpartij onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden.
14.2a Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door onze wederpartij aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
14.2b Schade die bestaat in beschadiging of verlies van een zaak komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal EUR 250.000,-. Onder 'zaak' in de zin van deze bepaling wordt niet verstaan een zaak die wij hebben geleverd of waaraan wij werkzaamheden hebben verricht ingevolge de overeenkomst op grond waarvan onze wederpartij schadevergoeding verlangt. Schade die verband houdt met letsel bij een persoon komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal EUR 500.000,-.
14.2c Onverminderd het bepaalde in 13.2a en 13.2b wordt andere schade dan in die bepalingen bedoeld vergoed tot maximaal 100% van de netto faktuurwaarde – zijnde de bruto faktuurwaarde minus de BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering – van die levering waarmee de schade verband houdt.
14.3 De onder 13.2b en 13.2c genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit de levering, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
14.4 Onverminderd het in artikel 10 leden 1 en 2 en in de aanhef en in de vorige leden van dit artikel bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt en waarvan blijkt dat binnen 12 maanden na aflevering van de desbetreffende goederen en die voorts binnen die termijn binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan ons is gemeld.
14.5 Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt aan ons alle gewenste medewerking verleend bij ons onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Verrekening met niet door ons erkende of niet onherroepelijke in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.
14.6 Onze wederpartij vrijwaart ons tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden met inbegrip van werknemers van onze wederpartij of van diens afnemer, die stellen schade te hebben geleden door goederen die wij aan resp. vanwege onze wederpartij hebben geleverd behoudens voor zover onze wederpartij aantoont dat wij uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot onze wederpartij voor die schade aansprakelijk zijn te houden en deze aan onze wederpartij hebben te vergoeden.

15. Hoofdelijkheid

15.1 Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

16. Toepasselijk recht geschillen

16.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag (Trb. 1981, 184; 1986, 61) wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter als volgens de wet.
16.3 Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse tekst authentiek.